Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2013

Ανοιχτό για αιτήσεις το Leader στην Πιερία

Μέχρι τις 24 Απριλίου 2013 και ώρα 14:00 μ.μ υποβάλλονται αιτήσεις για ένταξη στο τοπικό πρόγραμμα Leader της Πιερικής Αναπτυξιακής.
Το πρόγραμμα αφορά δράσεις, όπως η αύξηση αξίας γεωργικών προϊόντων, ίδρυση και επέκταση επιχειρήσεων, εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παραγωγή ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση, βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό κ.ά.

Έτσι, στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης Leader» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α.), η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) «Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α καλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ένταξη στο πρόγραμμα.

Περιοχή εφαρμογής των δράσεων, στην οποία αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση, αποτελεί η περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος Leader της Ο.Τ.Δ..

Οι δράσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα, οι δικαιούχοι, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα ποσοστά επιχορήγησης, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων, καθώς και ο τρόπος και οι όροι υλοποίησης των έργων περιγράφονται αναλυτικά στο Πληροφοριακό Έντυπο και στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται από τα γραφεία της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α, (Δ/νση: 16ης Οκτωβρίου 17Β - Κατερίνη), όπως επίσης και το Φάκελο Υποψηφιότητας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9.00 -14.30 μ.μ. Επίσης, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α.`: http://www.pieriki-anaptixiaki.gr.

Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α, (Δ/νση: 16ης Οκτωβρίου 17Β, Κατερίνη - Τ.Κ. 60100) μέχρι 24 Απριλίου 2013 και ώρα 14:00 μ.μ. είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με την ένδειξη «Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος της Ο.Τ.Δ. Πιερικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ.».

Ισχύουσες είναι μόνο οι προτάσεις που θα παραληφθούν από την Ο.Τ.Δ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προτάσεων. Σε περίπτωση υποβολής με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά θα πρέπει ο φάκελος της πρότασης να περιέλθει ομοίως μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κάποια πρόταση υποβληθεί ή περιέλθει στο πρωτόκολλο της Ο.Τ.Δ. μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν γίνεται δεκτή ως ουδέποτε υποβληθείσα και επιστρέφεται σε αυτούς που την υπέβαλαν.

Πληροφορίες και διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δίνονται από την Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α, στο τηλέφωνο 2351027541, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Υπεύθυνοι κα Παρτσαλίδου Μπέττυ και κα Χριστοφόρου Υακίνθη.

Δείτε εδώ τη δεύτερη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου