Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2013

Υποχρεωτικά τα κτίρια μηδενικής κατανάλωσης στην Ελλάδα από το 2021

Δείτε τις σημαντικές αλλαγές στην ανέγερση κτιρίων – Υποχρεωτικά, με χρήση ηλιακής ενέργειας τα 60% του ζεστού νερού που καταναλώνουν τα νοικοκυριά - Πότε είναι υποχρεωτικό το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
Ταυτόχρονα με τη δημοσιοποίηση, από τους United Reporters, του θέματος «η απάντηση σε πετρέλαιο, ξύλα και ΔΕΗ λέγεται παθητικό κτίριο», ψηφίζονταν από τη Βουλή το νομοσχέδιο περί ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, που αλλάζει – μελλοντικά – ότι γνωρίζαμε μέχρι τώρα για τις κατασκευές, τουλάχιστον στο ζήτημα της ενεργειακής απόδοσης.

Για την ακρίβεια, με το νέο νόμο, από την 1η Ιανουαρίου 2021, όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι κτίρια σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Μάλιστα, για τα νέα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δημοσίου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, η υποχρέωση αυτή τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Από το νόμο θα υπάρξουν πάντως εξαιρέσεις, λόγω του κόστους, οι οποίες θα καθορίζονται εκάστοτε με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και με γνώμονα τη σχέση κόστους – οφέλους για τον οικονομικό κύκλο ζωής του κτιρίου.

Επίσης, το υπουργείο Περιβάλλοντος φιλοδοξεί να προχωρήσει στη σύνταξη εθνικού σχεδίου αύξησης του αριθµού των κτιρίων µε σχεδόν µηδενική κατανάλωση ενέργειας.

Ο νόμος περί ενεργειακής απόδοσης φέρνει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες οι οποίες θα αποτελέσουν και το στοίχημα για τους εμπλεκόμενους στην οικοδομική δραστηριότητα, με δεδομένη μάλιστα και την ύφεση στην αγορά ακινήτων.

Η καινοτομία έγκειται στην καθιέρωση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων , με τον οποίο πρόκειται να θεσπιστούν συγκεκριμένες ελάχιστες απαιτήσεις για :
• την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
• τον τύπο και το περιεχόµενο της αναγκαίας Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσηςτων κτιρίων ή κτιριακών µονάδων
• τη διαδικασία και τη συχνότητα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων των κτιρίων και των συστηµάτων θέρµανσης και κλιµατισµού
• τον τύπο και το περιεχόµενο του εκδιδόµενου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

Το σημαντικό είναι ότι τα νέα κτίρια ή οι κτιριακές µονάδες πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που ορίζονται στον Κανονισμό.

Το ζεστό νερό

Επίσης, σημαντική καινοτομία που καθιερώνεται είναι ότι στα νέα κτίρια ή κτιριακές µονάδες, είναι υποχρεωτική η κάλυψη µέρους των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης από ηλιοθερµικά συστήµατα. Το ελάχιστο ποσοστό του ηλιακού µεριδίου σε ετήσια βάση καθορίζεται σε 60%.

Κτίρια µε σχεδόν µηδενική κατανάλωση ενέργειας

Ο νόμος ορίζει ότι από την 1.1.2021, όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι κτίρια σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Για τα νέα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, η υποχρέωση αυτή τίθεται σε ισχύ από την 1.1.2019. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται οι ειδικές περιπτώσεις κτιρίων, για τις οποίες η ανάλυση της σχέσης κόστους-οφέλους για τον οικονοµικό κύκλο ζωής του συγκεκριµένου κτιρίου έχει αρνητικό αποτέλεσµα και οι οποίες εξαιρούνται από την υποχρέωση της παρούσας παραγράφου.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής εγκρίνεται εθνικό σχέδιο αύξησης του αριθµού των κτιρίων µε σχεδόν µηδενική κατανάλωση ενέργειας, το οποίο δύναται να περιλαµβάνει διαφορετικούς στόχους ανάλογα µε την κατηγορία χρήσης του κτιρίου και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το εθνικό σχέδιο θα περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων τον καθορισµό των τεχνικών χαρακτηριστικών των κτιρίων µε σχεδόν µηδενική κατανάλωση ενέργειας, λαµβάνοντας υπόψη τις εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές συνθήκες.

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, που καθίσταται υποχρεωτικό, περιλαµβάνει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου ή της κτιριακής µονάδας και τιµές αναφοράς, όπως ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, ώστε να επιτρέπει στους ιδιοκτήτες ή στους ενοικιαστές του κτιρίου ή της κτιριακής µονάδας να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοσή του. Είναι δυνατόν να περιλαµβάνει και πρόσθετες πληροφορίες, όπως η ετήσια πραγµατική κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου ή της κτιριακής µονάδας, και το ποσοστό συµµετοχής της ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές στη συνολική κατανάλωση ενέργειας.

Πότε είναι υποχρεωτική η Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

1. Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική:
α) µετά την ολοκλήρωση κατασκευής νέου κτιρίου ή κτιριακής µονάδας
β) µετά την ολοκλήρωση ριζικής ανακαίνισης κτιρίου ή κτιριακής µονάδας
γ) κατά την πώληση κτιρίου ή κτιριακής µονάδας
δ) κατά τη µίσθωση σε νέο ενοικιαστή κτιρίου ή κτιριακής µονάδας,
ε) για κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των πεντακοσίων τετραγωνικών µέτρων, τα οποία χρησιµοποιούνται από υπηρεσίες του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά, και τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό. Από τις 9 Ιουλίου 2015 το κατώτατο όριο των πεντακοσίων τετραγωνικών µέτρων µειώνεται στα διακόσια πενήντα τετραγωνικά µέτρα

2. Κατά την πώληση ή µίσθωση κτιρίων ή κτιριακών µονάδων, επιδεικνύεται από τον ιδιοκτήτη το Πιστοποιητικό ή αντίγραφό του, στον υποψήφιο νέο αγοραστή ή ενοικιαστή και παραδίδεται αυτό στο νέο αγοραστή ή ενοικιαστή.

3. Κατά την πώληση ή µίσθωση κτιρίων ή κτιριακών µονάδων πριν από την ολοκλήρωση της κατασκευής τους, γνωστοποιείται από τον πωλητή ή τον εκµισθωτή η εκτίµηση της µελλοντικής ενεργειακής απόδοσής τους, όπως αυτή προκύπτει από τη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης, , στον αγοραστή ή ενοικιαστή κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή το Πιστοποιητικό εκδίδεται µόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή του κτιρίου ή της κτιριακής µονάδας.

Κατά τη διάθεση προς πώληση ή προς µίσθωση κτιρίου ή κτιριακής µονάδας, που διαθέτει Πιστοποιητικό απαιτείται η δήλωση του δείκτη ενεργειακής απόδοσης (ενεργειακή κατηγορία).

Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε κτιριακές µονάδες µε συνολική ωφέλιµη επιφάνεια µικρότερη από πενήντα τετραγωνικά µέτρα είναι υποχρεωτική από 1.1.2016.


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΔΩ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ .
Πηγή: UNITED REPORTERS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου