Ανακατεύθυνση


Ανακατεύθυνση στο νέο site www.dionolympos.gr, παρακαλώ περιμένετε...

Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013

Δ.ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ-13 - Πρόσκληση συνεδρίασης του Δ.Σ. Δίου-Ολύμπου την Τρίτη 19-3-2013

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου, Αγίου Νικολάου 15, στις 19.03.2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ., βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1
Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου 2012 του Δήμου Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Πέτρος Κιάφας, Αντιδήμαρχος – Παπαγεωργίου Γεώργιος, Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας).

2
Λήψη απόφασης περί συνέχισης έργων και μελετών και προμηθειών για το έτος 2013, που εκτελούνται στο Δήμο Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Μπονοβόλιας Νικόλαος Προϊστάμενος Τ.Υ.).

3
Λήψη απόφασης για διάλυση της σύμβασης του έργου»Κρασπεδώσεις, πεζοδρομήσεις και δημιουργία πεζοδρόμων στα Δ.Δ. Δήμου Ανατολικού Ολύμπου» (Εισήγηση Μπονοβόλιας Νικόλαος Προϊστάμενος Τ.Υ.).

4
Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπου για διοικητική παραλαβή έργων του Δήμου. (Εισήγηση Μπονοβόλιας Νικόλαος Προϊστάμενος Τ.Υ.).

5
Λήψη απόφασης για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Βελτίωση –αποκατάσταση υποδομών δημοτικών διαμερισμάτων Δήμου Δίου». (Εισήγηση Μπονοβόλιας Νικόλαος Προϊστάμενος Τ.Υ.).

6
Λήψη απόφασης για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης προσκυρούμενης ιδιοκτησίας. (Εισήγηση Μπονοβόλιας Νικόλαος Προϊστάμενος Τ.Υ.).

7
Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης καθώς επίσης και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης προς τον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για ένταξη στο Π.Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 του έργου «Διαμόρφωση πλατειών στην Δ.Κ. Λιτοχώρου». (Εισήγηση Φαρμάκης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).

8
Έγκριση κανονισμού άρδευσης Δήμου Δίου - Ολύμπου. (Εισήγηση Κιάφας Πέτρος, Αντιδήμαρχος).

9
Καθορισμός αρδευτικής περιόδου έτους 2013. (Εισήγηση Κιάφας Πέτρος, Αντιδήμαρχος).

10
Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2013. (Εισήγηση Βροχαρίδης Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος).

11
Έγκριση εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων και αιγιαλού (τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών, ανάκλιντρων κ.λ.π.). (Εισήγηση Τζίκας Θεόδωρος, Δημοτικός Σύμβουλος).

12
Λήψη απόφασης για κατάπτωση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων του ιδιωτικού συμφωνητικού Σκοτινιώτη Δημητρίου. (Εισήγηση Κιάφας Πέτρος, Αντιδήμαρχος).

13
Λήψη απόφασης για κατάπτωση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων του ιδιωτικού συμφωνητικού Σαραπτσή Μιχαήλ. (Εισήγηση Κιάφας Πέτρος, Αντιδήμαρχος).

14
Εξέταση αίτησης παραγωγικού συνεταιρισμού γυναικών Λιτοχώρου (κέντρο Νερόμυλος) για μείωση μισθώματος. (Εισήγηση Κιάφας Πέτρος, Αντιδήμαρχος).

15
Εξέταση αίτησης Ρίζου Γεωργίου για επιστροφή μισθωμάτων αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας του Δήμου. (Εισήγηση Κιάφας Πέτρος, Αντιδήμαρχος).

16
Έγκριση εκμίσθωσης βοσκήσιμης έκτασης (3.900 στρεμ.) στην «Φτέρη» της Δημοτικής Κοινότητας Καρίτσας. (Εισήγηση Πέτρος Κιάφας, Αντιδήμαρχος).

17
Εξέταση αιτήσεων Αστικού ΚΤΕΛ Κατερίνης Α.Ε. περί έγκρισης διαδρομών τουριστικού τρένου. (Εισήγηση Βροχαρίδης Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος).

18
Έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Δίου Ολύμπου στο πρόγραμμα «Καταπολέμηση κουνουπιών στο Νομό Πιερίας» για το έτος 2013. (Εισήγηση Βροχαρίδης Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος).

19
Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλής του κ. Αθανασίου Παπαστάμου. (Εισήγηση Μαρία Τσιμήτρη, Αντιδήμαρχος).

20
Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσού από την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη Δ.Κ. Καρίτσας του Γκίνα Κων/νου του Αθανασίου. (Εισήγηση Κιάφας Πέτρος, Αντιδήμαρχος).

21
Ανάληψη δαπάνης πραγματοποίησης εθνικών – τοπικών εορταστικών εκδηλώσεων έτους 2013. (Εισήγηση Σοφία Ζουρζούρα, Αντιδήμαρχος).

22
Προμήθεια αδρανών υλικών από την ΔΕΑΔΟ. (Εισήγηση Βροχαρίδης Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος).

23
Έγκριση διενέργειας δημοτικών προμηθειών έτους 2013. (Εισήγηση Κιάφας Πέτρος, Αντιδήμαρχος).

24
Ορισμός επιτροπών παραλαβής προμηθειών έτους 2013. (Εισήγηση Φαρμάκης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).

25
Αποδοχή και κατανομή λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου μας. (Εισήγηση Μαρία Τσιμήτρη, Αντιδήμαρχος).

26
Αποδοχή και κατανομή ποσού για δαπάνες θέρμανσης των σχολείων του Δήμου μας και αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισήγηση Μαρία Τσιμήτρη, Αντιδήμαρχος).

27
Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης δύο στρεμμάτων στην Τ.Κ. Αγίου Σπυρίδωνα. (Εισήγηση Μαρία Τσιμήτρη, Αντιδήμαρχος).

28
Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 12 στρεμμάτων στην Τοπική Κοινότητα Κονταριώτισσας. (Εισήγηση Μαρία Τσιμήτρη, Αντιδήμαρχος).

29
Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την ανόρυξη γεώτρησης στην Τ.Κ. Κονταριώτισσας. (Εισήγηση Κιάφας Πέτρος, Αντιδήμαρχος).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γιώργος Κωτούλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου