Ανακατεύθυνση


Ανακατεύθυνση στο νέο site www.dionolympos.gr, παρακαλώ περιμένετε...

Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

Aναγκαία η μετατόπιση του αγωγού φυσικού αερίου στον Πλαταμώνα Πιερίας για λόγους ασφαλείας

Αναγκαία χαρακτηρίζει τόσο το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής όσο και ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. (ΔΕΣΦΑ), τη μετατόπιση του αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης στον Πλαταμώνα Πιερίας, για λόγους ασφαλείας.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
Ειδικότερα το υπουργείο Περιβάλλοντος επισημαίνει ότι «Η μετατόπιση κατά 700 μέτρα περίπου του Κεντρικού Αγωγού Φυσικού Αερίου κρίθηκε απαραίτητη για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με το φάκελο τροποποίησης που υπέβαλλε ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, αφού λόγω της παραχάραξης και κατασκευής του ΝΟΑ ΠΑΘΕ, στη θέση διασταύρωσής του με τον Κεντρικό Αγωγό Φυσικού Αερίου θα κατασκευαζόταν μεγάλο όρυγμα, με αποτέλεσμα ο υφιστάμενος Κεντρικός Αγωγός να παραμείνει εκτεθειμένος πάνω από την προς διαμόρφωση στάθμη εδάφους. Από την εν λόγω μετατόπιση του Αγωγού, δεν προέκυψαν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον σε σχέση με το εγκεκριμένο περιβαλλοντικά έργο που αφορά τον κύριο κλάδο του Αγωγού Φυσικού Αερίου και στις συνοδευτικές του εγκαταστάσεις».

Το ΥΠΕΚΑ επισυνάπτει σχετικό έγγραφό του από 1.3.2011 προς επικύρωση των παραπάνω.

Ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε.
Ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. που είναι ο υπεύθυνος για τη μεταφορά του Φυσικού Αερίου στη χώρα μας καθώς και για την κατασκευή και εκμετάλλευση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου επισημαίνει ότι: «Ο Κεντρικός Αγωγός Φυσικού Αερίου διασταυρώνεται, στην περιοχή του Πλαταμώνα, με το τμήμα Μαλλιακός-Κλειδί του άξονα Πατρών-Αθήνας-Θεσσαλονίκης-Ευζώνων (ΠΑΘΕ). Ο νέος αυτοκινητόδρομος κατασκευάζεται από την κοινοπραξία MKC στα πλαίσια της σύμβασης παραχώρησης του δημοσίου με την εταιρία Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου.

Ο νέος αυτοκινητόδρομος στη θέση της διασταύρωσης κατασκευάζεται με διατομή ορύγματος με αποτέλεσμα ο Κεντρικός Αγωγός Φυσικού Αερίου να βρίσκεται υψομετρικά 12 μ. πάνω από τη νέα στάθμη εδάφους του αυτοκινητόδρομου και συνεπώς καθίσταται αδύνατη η κατασκευή του οδικού άξονα.

Σε συνεργασία με το πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ διαπιστώθηκε ότι η αλλαγή της χάραξης του αυτοκινητοδρόμου οριζοντιογραφικά ή υψομετρικά στη συγκεκριμένη περιοχή ήταν αδύνατη λόγω των κατασκευαζόμενων σηράγγων.

Κατά συνέπεια αποφασίστηκε η μετατόπιση τμήματος του Κεντρικού Αγωγού Φυσικού Αερίου μήκους 710 μέτρων με προϋπολογιζόμενο κόστος 3.500.000 ευρώ τα οποία επιβαρύνουν το κόστος του αυτοκινητόδρομου. Για τη μετατόπιση του αγωγού έχει υπογραφεί σχετική σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ και του ΔΕΣΦΑ με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα.

Στο πλαίσιο αυτό εκπονήθηκε η προκαταρκτική μελέτη για την επιλογή της νέας χάραξης του Κεντρικού Αγωγού Φυσικού Αερίου όπου εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν όλες οι εναλλακτικές λύσεις για την όδευση του Αγωγού.

Στις εναλλακτικές που εξετάστηκαν συμπεριλαμβάνεται και η από 14.5.2010 πρόταση του δήμου Ανατολικού Ολύμπου. Η πρόταση του δήμου κρίθηκε μη υλοποιήσιμη λόγω του ότι απαιτεί εκτενείς εκσκαφές κατά μήκος των υφιστάμενων πρανών της Εθνικής Οδού. Λαμβάνοντας υπόψη τα γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, η διατάραξη της ισορροπίας των πρανών με τα χωματουργικά έργα είναι πιθανό να οδηγήσει σε απρόβλεπτες αστοχίες και καταστάσεις.

Επισημαίνουμε ότι η μετατόπιση του Κεντρικού Αγωγού Φυσικού Αερίου θα πραγματοποιηθεί με εν θερμώ συνδέσεις, δίχως να σταματήσει η τροφοδοσία των καταναλωτών φυσικού αερίου. Όπως γίνεται αντιληπτό η συγκεκριμένη μέθοδος που θα εφαρμοσθεί σε εν λειτουργία αγωγό είναι υψηλής τεχνολογίας και απαιτεί αυστηρό χρονοδιάγραμμα διότι θα εφαρμοσθεί από εξειδικευμένη εταιρία του εξωτερικού.

Μετά την επιλογή της χάραξης ο ΔΕΣΦΑ προκειμένου να κατασκευάσει το έργο προχώρησε στην εκπόνηση του λεπτομερούς σχεδιασμού, κτηματολογικής μελέτης και Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων η οποία εγκρίθηκε από το ΥΠΕΚΑ στις 1 Μαρτίου 2011.

Στο λεπτομερή σχεδιασμό ελήφθησαν υπόψη όλες οι πολεοδομικές –χωροταξικές μελέτες και εφαρμογές οικισμών στη συγκεκριμένη περιοχή. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω περιοχή, κατάντη της Εθνικής οδού, έχει μήκος 378 μέτρα και αφορά δέκα ιδιοκτησίες.

Για τον παραπάνω λόγω αποφασίστηκε ο Αγωγός να κατασκευαστεί με προδιαγραφές ως εντός κατοικημένης περιοχής με κατηγορία ζώνης 3 και με αυξημένο πάχος τοιχώματος 20,6 χιλιοστά.

Σύμφωνα με τα παραπάνω επιτρέπεται η δόμηση σε απόσταση 20 μέτρων από τον άξονα του Αγωγού, απόσταση η οποία υπερκαλύπτεται από την ισχύουσα απαγόρευση δόμησης στα 60 μέτρα από τον άξονα της υπάρχουσας Εθνικής Οδού, σύμφωνα με το ΦΕΚ 169/15.7.1998.

Ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις του έργου στο κοινωνικό περιβάλλον, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των υπό κατασκευή δυο έργων οδοποιίας και αγωγού, εξασφαλίστηκαν όλες οι σχετικές άδειες (περιβαλλοντικών επιπτώσεων, πράξη εγκατάστασης, άδεια επέμβασης σε δασικές περιοχές κ.α.) που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία με στόχο να επιτευχθεί η ολοκλήρωση του νέου αυτοκινητόδρομου και της μετατόπισης του κεντρικού αγωγού φυσικού αερίου εντός των συμβατικών χρονοδιαγραμμάτων».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου