Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011

Η αδειοδότηση των γεωτρήσεων το θέμα της σύσκεψης στην Π.Ε.Πιερίας. Δόθηκε παράταση για την υποβολή των αιτήσεων μετά από την επιτυχή εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας στο Υ.Π.Ε.Κ.Α.

Η αδειοδότηση των γεωτρήσεων το θέμα της σύσκεψης στην Π.Ε.Πιερίας. Δόθηκε παράταση για την υποβολή των αιτήσεων μετά από την επιτυχή εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

Η ορθή εφαρμογή της Κ.Υ.Α. 150559/2011 (ΦΕΚ 1440 Β΄/16-06-2011) για τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού, ήταν το θέμα της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2011. 

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τη νομοθεσία σχετικά με τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού όσον αφορά τα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων π.χ αρδευτικές γεωτρήσεις και γενικότερα από όπου γίνεται άντληση είτε από επιφανειακά είτε από υπόγεια ύδατα (ποτάμι, θάλασσα, ταμιευτήρες νερού κ.α)  

Θετικής αποδοχής έτυχε η πρόταση-εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, Σοφίας Μαυρίδου, από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά στην άσκηση των αρμοδιοτήτων χορήγησης αδειών για την αδειοδότηση νέων έργων υδροληψίας , ανανέωσης και τροποποίησης αδειών, χορήγησης αδειών υφισταμένων δικαιωμάτων χρήσης νερού και αδειών εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων από τα κατά τόπους Τμήματα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων και όχι από το Τμήμα Υδροοικονομίας της Π.Κ.Μ. -όπως γινόταν μέχρι σήμερα. 

Για σημαντική έκβαση σε ένα ευαίσθητο θέμα-όπως το χαρακτήρισε- για τους αγρότες έκανε λόγο η Σοφία Μαυρίδου «Με την απλούστευση των διαδικασιών ξεπερνιουνται οι όποιοι γραφειοκρατικοί σκόπελοι, προς όφελος του αγροτικού πληθυσμού» τόνισε η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, που επεσήμανε ότι στόχος των υπηρεσιών της Π.Ε.Πιερίας είναι η εύκολη και γρήγορη εξυπηρέτηση των πολιτών. 

«Σκοπός της σύσκεψης είναι η γνωστοποίηση της νομοθεσίας για τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού καθώς και η καλύτερη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων με την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ βαθμού στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» δήλωσε η Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, Μαρία Μπαρά. 

Μετά την επιτυχή εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α. από την οποία αξίωσε παράταση της προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων χορήγησης αδειών χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού, δόθηκε παράταση έως τις 16-6-2012. 

Όλες οι υφιστάμενες χρήσεις από επιφανειακά ή υπόγεια νερά, εφόσον προϋφίστανται της 20-12-2005 και 1)δεν έχουν άδεια χρήσης νερού εν γένει 2) δεν ισχύει η υπάρχουσα άδεια και 3) δεν αναφέρεται στην άδεια η χρονική διάρκεια ισχύος, έχουν τη δυνατότητα να αδειοδοτηθούν έως τις 16-6-2012. 

Εφόσον δεν υποβληθεί σχετική αίτηση εντός του ανωτέρου χρονικού διαστήματος, επιβάλλεται πρόστιμο τουλάχιστον 1.000 ευρώ. Παράλληλα, όμως, δίνεται η δυνατότητα εντός 2 ετών στον ενδιαφερόμενο πολίτη να υποβάλει φάκελο για αδειοδότηση. 

Μετά τις ανωτέρω προθεσμίες, κάθε γεώτρηση που δεν έχει άδεια χρήσης νερού, θεωρείται παράνομη και οι συνέπειες είναι 1) διακoπή λειτουργίας και 2 ) σφράγιση & καταστροφή. 

Αναλυτικότερα, απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας χρήσης νερού: 1) Αίτηση − Δήλωση, 2) Περιβαλλοντική Αδειοδότηση- για όλες τις περιπτώσεις Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) - για αρδευτικές γεωτρήσεις (δυναμικότητα μικρότερης των 100.000 m3/έτος) Περιβαλλοντική Έκθεση, 3) Αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης νερού -παραχώρηση δικαιώματος χρήσης νερού, παλαιάς άδειας -παραστατικά της ΔΕΗ , 4) Χάρτης (1 : 5.000) ή απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη ή απόσπασμα ψηφιακής απεικόνισης, 5) Στοιχεία για την ποιότητα του νερού * χημική ανάλυση για τις αρδευτικές γεωτρήσεις * χημική & μικροβιολογική ανάλυση για τις υδρευτικές γεωτρήσεις, 6) Αντίγραφο νόμιμου τίτλου ή άλλη πράξη από την οποία προκύπτει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του χώρου στον οποίο γίνεται η χρήση του νερού, 7) Νόμιμη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης σε περίπτωση που ο αιτών ενεργεί για λογαριασμό νομικού προσώπου, 8) Σε περιοχές όπου υφίστανται συλλογικά δίκτυα διαχείρισης νερού, βεβαίωση φορέα περί μη εξυπηρέτησης από συλλογικό δίκτυο, 9) Σε περίπτωση υδροδότησης κτίσματος: -οικοδομική άδεια ή έγγραφο από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία που αφορά στη νομιμότητα του κτίσματος -βεβαίωση φορέα συλλογικού δικτύου για τη μη δυνατότητα υδροδότησής του. 

Απαραίτητη προϋπόθεση κατά τη διαδικασία αδειοδότησης και διενέργειας αυτοψίας η τοποθέτηση υδρόμετρου. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου