Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2011

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΕΙΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ - ENHMEΡΩΣΗ

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ ΣΕ 3 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ
  Τη δυνατότητα να καταβάλουν τον ΦΠΑ όχι εφάπαξ µε την υποβολή της περιοδικής δήλωσης αλλάσε τρεις µηνιαίες δόσεις έχουν, πλέον, οι επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελµατίες. Το µέτρο ενεργοποιείται από τις περιοδικές δηλώσεις που υποβάλλονται από την 1η Ιουλίου 2011 και µε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονοµικών διευκρινίζονται τα εξής:Ο ΦΠΑ που οφείλεται βάσει εµπροθέσµων περιοδικών δηλώσεων οι οποίες υποβάλλονται µετάτην 1 Ιουλίου 2011, δύναται να καταβάλλεται σε δόσεις (µέχρι τρεις), η κάθε µία από τις οποίεςδεν µπορεί να είναι µικρότερη των 300 ευρώ.Με την υποβολή της εµπρόθεσµης περιοδικήςδήλωσης (αρχικής ή τροποποιητικής), καταβάλλεται, ως πρώτη δόση, ποσοστό τουλάχιστον40% του συνολικά οφειλόµενου φόρου, µε την προϋπόθεση ότι το ποσό αυτό είναι τουλάχιστον300 ευρώ.Το υπολειπόµενο ποσό, προσαυξηµένο κατά 2%, καταβάλλεται σε δύο ισόποσες µηνιαίες δόσεις, µέχρι την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα του επόµενου και του µεθεπόµενου µήνα που ακολουθούν τη βεβαίωση του φόρου, µε την προϋπόθεση ότι η κάθε δόση είναι τουλάχιστον 300 ευρώ, εκτός από την τελευταία δόση, η οποία µπορεί να είναιµικρότερη από 300 ευρώ.Η δυνατότητα τµηµατικής καταβολής δεν ισχύει για τις έκτακτεςδηλώσεις ΦΠΑ. 
Πηγή: www.taxexperts.gr     

Είσπραξη Ασφαλιστικών Εισφορών Υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από 1/8/2011 
Υποχρεωτικά µέσωΤραπεζικού Συστήµατος και ΕΛΤΑ
Από τη ∆ιοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώνεται ότι από 1/8/2011 και σε εφαρµογή των διατάξεων τηςπαρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.3863/10 (ΦΕΚ 115/15-7-2010 τ.Α) η είσπραξη των τρεχουσώνασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τους Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδοµοτεχνικών Έργων και για τις µισθολογικές περιόδους Ιουλίου 2011
και εφεξής θα διενεργείται αποκλειστικά µέσω Τραπεζικού Συστήµατος ή ΕΛ.ΤΑ.Από την ίδια ηµεροµηνία παύει η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών στα Υποκ/τα και Παρ/τα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Κατόπιν αυτού οι Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδοµοτεχνικών Έργων θα πρέπει να καταβάλουν, µέσω του συστήµατος Πληρωµών ∆ΙΑΣ σε Τράπεζες της επιλογής τους ή στα ΕΛ.ΤΑ, τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, εντός των προβλεποµένων προθεσµιών, για τις περιόδους απασχόλησης Ιουλίου 2011 και εφεξής. Στα πλαίσια τουΣυστήµατος Πληρωµών ∆ΙΑΣ παρέχεται, µεταξύ άλλων, και η ∆ιατραπεζική ΗλεκτρονικήΥπηρεσία Αυτόµατης Εξόφλησης Λογαριασµών (DIASDEBIT).Συνιστάται ιδιαίτερα στους εργοδότες να επικοινωνήσουν µε τα Υποκ/τα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και µε τις Τράπεζες συνεργασίας τους, προκειµένου να ενηµερωθούν, αφ ενός για τα εναλλακτικά δίκτυα που προσφέρονται, ώστε να αποφύγουν την πιθανή αναµονή στα Ταµεία και αφ ετέρου για το τυχόν κόστος κάθε τύπου συναλλαγής.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται στις Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Υποκ/τα, Ταµεία Είσπραξης κλπ):-Εισφορές Προαιρετικής Ασφάλισης και Αναγνωρίσεων χρόνου ασφάλισης-Ποσά για εξόφληση οφειλών από καθυστερούµενες εισφορές, προσαυξήσεις, πρόστιµα
κλπ-Ποσά δόσεων ρύθµισης οφειλών-Προκαταβολή εισφορών κατά την απογραφή ιδιωτικού οικοδοµοτεχνικού έργου-Εισφορές βάσει ποσοστού εργατικής δαπάνης (Π.Ε.∆) για ∆ηµόσια Έργα-Τρέχουσες εισφορές για οικοδοµοτεχνικά έργα που έχουν απογραφεί µέχρι 31/12/2001 (όπου οαριθµός µητρώου είναι µε εννέα ψηφία)- Εισφορές για τις ειδικές κατηγορίες προσώπων οι οποίες εξαιρούνται προσωρινά ή οριστικά από την υποχρέωση υποβολής ΑΠ∆ (όπως Αποκλειστικές νοσοκόµες κλπ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου