Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΕΤΟΥΣ

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 414/22-2-2013 η με αριθμό 279/23460 ΚΥΑ «Καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμότητας τελικών δικαιούχων και φορέων εκπροσώπησης τους, του προγράμματος Δωρεάν Διανομής τροφίμων σε απόρους της Ε.Ε. για το έτος 2013»
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς εκπροσώπησης δικαιούχων να υποβάλουν στην υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι 31 Μαρτίου 2013 την τυποποιημένη αίτηση − υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα, η οποία θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, προκειμένου η υπηρεσία μας να προβεί σε έλεγχο . Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται μπορούν να τα βρουν στο Παράρτημα Ι του παραπάνω ΦΕΚ στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr) ή στα γραφεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Οποιαδήποτε αίτηση συμμετοχής υποβληθεί μεταγενέστερα, θεωρείται εκπρόθεσμη και οι σχετικοί φορείς εκπροσώπησης αποκλείονται του προγράμματος.
Ως φορείς εκπροσώπησης, θεωρούνται οι φορείς παροχής υπηρεσιών φιλανθρωπικού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Στο πρόγραμμα δύναται να συμμετάσχουν:
Οι Δήμοι όλης της χώρας.
Τα Ν.Π.Δ.Δ. στις αρμοδιότητες των οποίων υπάγεται η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας (π.χ. Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, Δημοτικά Γηροκομεία, Βρεφοκομεία, κ.α.)
Τα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τα οποία, είτε βάσει των καταστατικών τους διατάξεων, είτε βάσει των τεκμηριωμένων δράσεων/ενεργειών τους κατά τα δύο τουλάχιστον προηγούμενα έτη, να προκύπτει φιλανθρωπική δραστηριότητα (π.χ. Σύλλογοι, Σωματεία, Εκκλησιαστικά Ιδρύματα, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις ΟΤΑ α΄ βαθμού, Μ.Κ.Ο, κ.α.).
Οι Ιερές Μητροπόλεις της χώρας για την άσκηση του φιλανθρωπικού έργου των ενοριών τους.
Εντός δεκαπενθημέρου από το πέρας υποβολής των αιτήσεων των φορέων εκπροσώπησης, αναρτάται ο προσωρινός πίνακας των φορέων και ακολουθεί η διαδικασία εξέτασης των τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων. Ο οριστικός πίνακας των επιλέξιμων φορέων αναρτάται στην υπηρεσία μας και στις ιστοσελίδες του Υπ.Α.Α.Τ. και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων το αργότερο έως 30/4/2013.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Υπηρεσίας ή στο τηλέφωνο 2351351120 κ. Καλιαμπός Βασιλειος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου