Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

ΤΡΟΠΟΙ συντήρησης λέβητα

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Mέριμνας και το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας σας ενημερώνουν ότι,
σύμφωνα με την Α.Π.: 189533/09-11-11 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης, θέρμανσης νερού ή παραγωγής ατμού, θα πρέπει να λαμβάνονται τουλάχιστο τα παρακάτω προληπτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία και να επιτυγχάνεται η προστασία του φυσικού (ατμοσφαιρικού) περιβάλλοντος, ως εξής

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:

1ο μέτρο
Η κατασκευή του λεβητοστασίου, του συστήματος αερισμού και του συστήματος καυσαερίων θα πρέπει να πληροί τις εκατοστέ ισχύουσες διατάξεις ούτως ώστε να είναι εφικτή η ορθή ρύθμιση και λειτουργία των εστιών καύσης.
Η καπνοδόχος (σωλήνας απαγωγής καυσαερίων) θα πρέπει να τοποθετηθεί σε κατάλληλη θέση, για να αποφεύγονται οι οχλήσεις στους περιοίκους κατά την εκπομπή αέριων αποβλήτων, σε συμφωνία με τις διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας.
Θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή κατά την κατασκευή της καπνοδόχου, για την αντιμετώπιση πιθανής συμπύκνωσης των υδρατμών των καυσαερίων

2ο μέτρο
Επιβάλλεται η εκτέλεση εργασιών συντήρησης - ρύθμισης στα ακόλουθα συστήματα καυστήρα - λέβητα – καπνοδόχου (εξαιρουμένων των τοπικών θερμάνσεων):
I. εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης κτιρίων που χρησιμοποιούνται για κατοικίες, γραφεία, καταστήματα, ξενοδοχεία, νοσοκομεία και πάσης φύσεως υπηρεσίες υγείας-πρόνοιας, εκπαίδευσης, συνάθροισης κοινού, εργασίας βιομηχανικών ή βιοτεχνικών ή εμπορικών μονάδων
II. εγκαταστάσεις θέρμανσης νερού, χρήσης ή παραγωγής ατμού σε κτίρια ξενοδοχείων, νοσοκομείων, κλινικών, θεραπευτηρίων και λοιπών παρεμφερών χρήσεων, γυμναστήρια, κολυμβητήρια, πισίνες λουτρικές εγκαταστάσεις και στεγνοκαθαριστήρια
Οι προαναφερθείσες εργασίες εκτελούνται μόνο από τεχνικούς που διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία), μια φορά το χρόνο για τις εγκαταστάσεις της κατηγορίας Ι και δύο φορές για αυτές της κατηγορίας ΙΙ. Ο κάθε αδειούχος συντηρητής υποχρεούται να υποβάλλει προς σφράγιση & θεώρηση στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πιερίας, το ατομικό μπλοκ με φύλλα συντήρησης (βιβλίο μετρήσεων καυσαερίων)
3ο μέτρο
Επισημαίνεται ότι σε ολόκληρη τη χώρα απαγορεύεται η χρήση:
• πετρελαίου μαζούτ στις εν λόγω εγκαταστάσεις από τις 09-11-2012
• πλαστικών υλικών, ελαστικών και χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και απορριμμάτων ως καυσίμων, στα τζάκια, στις σόμπες και σε οποιοδήποτε άλλες εγκαταστάσεις θέρμανσης

4ο μέτρο
Θα πρέπει να εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί πυροπροστασίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου