Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

Τι περιλαμβάνει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Σαρωτικές αλλαγές σε μια σειρά από τομείς, φέρνει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που ρυθμίζει τις εκκρεμότητες που υπάρχουν. 

Οι υπάλληλοι της Βουλής και συγκεκριμένα οι συνταξιούχοι γίνονται… δημόσιοι υπάλληλοι, τα πτυχία των κολεγίων αναγνωρίζονται ως ισότιμα με τα πανεπιστημιακά πτυχία, αλλάζουν οι μισθοί των υπαλλήλων του υπ. Εξωτερικών ενώ θα συνεχιστεί να δίνεται το δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα άδειας στους τετραπληγικούς και παραπληγικούς. Συγκεκριμένα, η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου προβλέπει μεταξύ άλλων:

* Κατ’ εξαίρεση το συνολικό ετήσιο ποσό των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας, τα οποία καταργήθηκαν για όλους τους συνταξιούχους του Δημοσίου, θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται στους τετραπληγικούς και παραπληγικούς συνταξιούχους του Δημοσίου. Το ποσό αυτό επιμεριζόμενο πλέον σε 12μηνη βάση θα καταβάλλεται κατά μήνα μαζί με τη σύνταξή τους.
* Για τον υπολογισμό της σύνταξης, τα όρια ηλικίας και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των υπαλλήλων της Βουλής, εφαρμόζονται οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, κατά περίπτωση, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά για τους τακτικούς υπαλλήλους των Υπουργείων. Ως μισθός για τον υπολογισμό της σύνταξης λογίζεται ο συντάξιμος μισθός τακτικού υπαλλήλου Υπουργείου αντίστοιχης κατηγορίας, με τα ίδια έτη υπηρεσίας, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με τις οικείες συνταξιοδοτικές διατάξεις. Οι διατάξεις έχουν εφαρμογή από 1.1.2013.
* Επανακαθορίζονται οι βασικοί μισθοί υπαλλήλων του υπουργείου Εξωτερικών από τα 1.061 ευρώ έως τα 1.900 ευρώ και τα επιδόματα από 231 – 505 ευρώ.
* Εάν το συνολικό ποσό των συντάξεων, συμπεριλαμβανομένων και των επικουρικών καθώς και των μερισμάτων, υπερβαίνει τα 2.000,00€ και μέχρι 3.000,00€ να μειώνεται το ανωτέρω συνολικό ποσό κατά 15%, ενώ εάν το ποσό αυτό υπερβαίνει τα 3.000,00€ να μειώνεται το συνολικό ποσό των συντάξεων κατά 20%.
* Για την άμεση εφαρμογή των διατάξεων για τη μίσθωση οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, καταργείται η νομοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων να ρυθμίζονται διοικητικά θέματα και τεχνικές λεπτομέρειες για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας μισθωμένων οχημάτων, τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς.
* Δεν τίθενται σε διαθεσιμότητα συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως εργαζόμενοι που έχουν προσληφθεί με διαδικασίες που αφορούν ΑΜΕΑ ή είναι πολύτεκνοι, προστάτες μονογονεϊκής οικογένειας με τέκνο που συνοικεί και τους βαρύνει φορολογικά ή εργαζόμενοι των οποίων ο σύζυγος ή η σύζυγος έχει ενταχθεί και εξακολουθεί να τελεί σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα ή εργασιακή εφεδρεία.
* Δεν θα χρειάζεται να δίνεται νομοθετική εξουσιοδότηση στους αρμόδιους Υπουργούς για να εκδώσουν απόφαση, με την οποία θα ορίζονται ειδικοί όροι για τον τρόπο διάθεσης του βρεφικού γάλακτος στα σημεία πώλησης. Στόχος η δυνατότητα άμεσης εφαρμογής της διάταξης για τη διάθεση των παρασκευασμάτων πρώτης βρεφικής ηλικίας σε σημεία εκτός φαρμακείων.
* Τροποποιούνται διατάξεις που αφορούν την ΕΛΣΤΑΤ. Κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. τρέχοντος οικονομικού έτους «έχουν προκύψει προβλήματα στην εκκαθάριση δαπανών της ΕΛ.ΣΤΑΤ. λόγω μη τήρησης των διατάξεων που διέπουν την όλη διαδικασία πραγματοποίησης των δαπανών αυτών. Οι εν λόγω παρεκκλίσεις οφείλονταν στον ετεροχρονισμό της απασχόλησης των συνεργατών σε σχέση με την έκδοση των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων, στην επιτακτικά επείγουσα ανάγκη δικαστικής εκπροσώπησης της Αρχής κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012, καθώς και στην αλλαγή του νομικού πλαισίου που διέπει την έκδοση αποφάσεων για την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της ΕΛ.ΣΤΑΤ» αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση. Και προβλέπεται για να καταστεί δυνατή η πληρωμή νομοθετική ρύθμιση.
* Διευκρινίζεται το νομικό καθεστώς που θα διέπει τις υπό αποκρατικοποίηση εταιρείες μετά την αποκρατικοποίησή τους. Επίσης αποσαφηνίζεται, «για λόγους ασφάλειας δικαίου, ότι, μέχρι την αποκρατικοποίησή τους, οι εν λόγω εταιρείες εξακολουθούν να διέπονται από το οικείο σε αυτές καθεστώς, ανεξάρτητα από τη μεταφορά των μετοχών που κατέχει σε αυτές το Δημόσιο στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου».
* Αν κάποιος Δήμος βγει εκτός προϋπολογισμού έρχεται αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τα ακίνητα που βρίσκονται στην εδαφική περιφέρεια του δήμου σε ποσοστό μέχρι και 3% και επιβολή του τέλους υποχρεωτικά από το δήμο σύμφωνα με το ποσοστό αυτό μέχρι την οικονομική εξυγίανση του. Επίσης έρχεται αύξηση του συντελεστή επιβολής του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων από 0,5% μέχρι και 2%. Προβλέπεται επίσης περικοπή των πιστώσεων, των δανείων και επιτροπεία για όσους έχουν αποκλίσεις άνω του 10%. Δημιουργούνται 2 μηχανισμοί ελέγχου, ένας για ΔΕΚΟ και νομικά πρόσωπα και ένας για τους ΟΤΑ, αμφότεροι με λογοδοσία στο ΓΛΚ.
* Τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις θα μπαίνουν στον ειδικό λογαριασμό της ΤτΕ και θα πηγαίνουν για την εξυπηρέτηση του χρέους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου